МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2020

м. Київ

N 508


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2020 р. за N 998/35281

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей у разі виходу з ладу автоматизованої системи митного оформлення або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів

Відповідно до частини восьмої статті 31 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей у разі виходу з ладу автоматизованої системи митного оформлення або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 07 квітня 2005 року N 257 "Про затвердження Порядку контролю за переміщенням товарів у разі виходу з ладу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2005 року за N 463/10743.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

 

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
митної служби України

А. Павловський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 серпня 2020 року N 508


ПОРЯДОК
виконання митних формальностей у разі виходу з ладу автоматизованої системи митного оформлення або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення у разі виходу з ладу автоматизованої системи митного оформлення (далі - АСМО) та/або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі - ЄАІС).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

вихід з ладу АСМО або ЄАІС - технічний стан АСМО або ЄАІС, при якому АСМО або ЄАІС повною мірою або частково не здійснюється в автоматичному режимі або не забезпечується здійснення митних формальностей посадовою особою митного органу.

Терміни "митниця відправлення" та "митниця призначення" вживаються у значеннях, визначених Порядком виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09 жовтня 2012 року N 1066, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за N 2120/22432 (далі - Порядок N 1066), інші терміни вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України (далі - Кодекс) та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.

3. Цей Порядок застосовується у разі виходу з ладу АСМО та/або ЄАІС більш ніж на вісім годин, крім пункту 9 цього розділу.

Митний орган застосовує положення цього Порядку після проведення телефонної консультації з оперативним черговим структурного підрозділу Держмитслужби, відповідального за функціонування АСМО чи ЄАІС відповідно.

Про застосування відповідних положень цього Порядку керівник митного органу (митного поста) негайно інформує відповідну митницю та Держмитслужбу у порядку, визначеному в пункті 6 цього розділу.

4. Під час застосування цього Порядку переміщення товарів у режимі транзиту здійснюється із накладанням засобів забезпечення ідентифікації, передбачених частинами другою і третьою статті 326 Кодексу. Ідентифікаційні ознаки митного забезпечення, пристроїв або/та інших засобів ідентифікації, які застосовані митницею відправлення, вносяться до митної декларації (документа контролю за переміщенням товарів), товаросупровідних документів та до відповідних програмно-інформаційних комплексів АСМО та ЄАІС у разі їх функціонування.

5. Засоби забезпечення ідентифікації, визначені пунктом 4 цього розділу, не застосовуються до товарів, визначених частиною шостою статті 92 Кодексу.

6. Інформаційна взаємодія між митними органами під час застосування цього Порядку здійснюється за допомогою таких засобів зв'язку: автоматизована інформаційна система управління документами Держмитслужби, система корпоративної електронної пошти Держмитслужби, мережа Інтернет (з/на офіційних(і) електронних(і) адрес(и) митних органів) або в телефонному режимі.

7. Невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів після поновлення роботи ЄАІС та/або АСМО, посадові особи митних органів послідовно вносять до ЄАІС та/або АСМО усю інформацію, передбачену законодавством України з питань митної справи, із зазначенням фактичної дати проведеної митної формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

8. У разі неможливості проведення автоматизованого контролю із застосуванням автоматизованої системи управління ризиками внаслідок виходу з ладу АСМО та/або ЄАІС перелік митних формальностей формується у кожному конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням системи управління ризиками.

9. У разі виходу з ладу єдиного державного інформаційного вебпорталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" на строк більше двох годин відповідні митні формальності здійснюються на підставі документів та/або відомостей, наданих митному органу відповідною особою, на паперових носіях, або їх електронних (сканованих) копій, засвідчених належним чином відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, здійснює посадова особа митного органу, яка здійснює пропуск товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, шляхом ведення окремих реєстрів:

1) при ввезенні в розрізі:

пропущених на митну територію України до митниці призначення під митним контролем;

повернених за межі митного кордону України;

затриманих для передачі на склад митного органу для зберігання;

2) при вивезенні (транзиті) в розрізі:

пропущених через митний кордон України;

затриманих для передачі на склад митного органу для зберігання.

У кінці роботи кожної зміни реєстри, засвідчені особистим підписом та відбитком особистої номерної печатки посадової особи структурного підрозділу митного органу, яка його склала, передаються старшому зміни для формування Журналу обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України під час виходу з ладу АСМО та/або ЄАІС, згідно з пунктом 13 цього розділу (далі - Журнал обліку).

11. Відповідно до цього Порядку облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до пункту 10 цього розділу на підставі документів, передбачених законодавством з питань митної справи для здійснення такого обліку.

До реєстрів, передбачених пунктом 10 цього розділу, вноситься така інформація: дата та час перетину митного кордону України; тип, назва, країна реєстрації транспортного засобу і його реєстраційний та ідентифікаційний (VIN) номер; транспортний засіб з вантажем або без вантажу; спосіб переміщення (вантажне відправлення, супроводжуваний/несупроводжуваний багаж, ручна поклажа, міжнародне поштове відправлення або міжнародне експрес-відправлення); митний огляд (проводився / не проводився), дата та час завершення митного оформлення, а також реквізити документа, на підставі якого здійснюється цей облік.

12. Після поновлення роботи ЄАІС та/або АСМО митні органи, які здійснюють облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до пункту 10 цього розділу, зобов'язані за запитом митниці, до складу якої входить відповідний митний орган, чи структурного підрозділу Держмитслужби надавати їм інформацію з Журналів обліку (реєстрів), що ведуться згідно з цим Порядком.

Інформація, передбачена абзацом першим цього пункту, може надаватись шляхом надсилання фотокопій реєстрів.

13. Сформовані відповідно до напрямку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України за робочу зміну реєстри, передбачені цим Порядком, мають бути пронумеровані та прошиті, а місце з'єднання аркушів засвідчується підписом старшого зміни та відбитком особистої номерної печатки.

Прошиті реєстри зберігаються в хронологічному порядку у справі митного органу відповідно до номенклатури справ митниці, до складу якої входить відповідний митний орган.

II. Митні формальності під час ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України

1. Якщо посадова особа митного органу у пункті пропуску через державний кордон України має можливість перегляду попередніх або періодичних митних декларацій, у тому числі й тих, які були оформлені до виходу з ладу АСМО або ЄАІС, та внесення інформації про пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення на територію України за такими попередніми або періодичними митними деклараціями з використанням ЄАІС, ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України здійснюється на підставі таких декларацій згідно з Порядком N 1066.

2. У разі неможливості перегляду попередніх або періодичних митних декларацій (у тому числі й оформлених до виходу з ладу ЄАІС або АСМО) з використанням ЄАІС їх перегляд, у тому числі перегляд відомостей про застосування фінансових гарантій у випадках, встановлених законодавством, здійснюється з використанням програмних засобів АСМО.

При цьому ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України здійснюється на підставі таких декларацій згідно з Порядком N 1066, зокрема, із врученням перевізнику роздрукованих примірників витягів з електронної копії попередньої чи періодичної митної декларації (примірники перевізника та митниці призначення).

3. Якщо посадова особа митного органу у пункті пропуску через державний кордон України не має можливості перегляду попередніх митних декларації або періодичних митних декларацій з використанням ЄАІС або АСМО для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), митниці відправлення подається на паперових носіях митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа разом з її електронною копією (документ, який відповідно до статті 94 Кодексу використовується замість митної декларації разом з його електронними відомостями), а також інші документи та відомості, подання яких митним органам передбачено Кодексом.

Електронні копії митних декларацій (електронні відомості документів, які відповідно до статті 94 Кодексу використовуються замість митної декларації) та копії (скановані копії) інших документів, на підставі яких товари, транспортні засоби комерційного призначення ввезено на митну територію України, зберігаються у митниці відправлення з метою подальшого їх внесення до АСМО та/або ЄАІС згідно з пунктом 7 розділу I цього Порядку.

4. Митній декларації, поданій згідно з пунктом 3 розділу II цього Порядку, присвоюється номер, який слідує за останнім номером, присвоєним АСМО в автоматичному режимі по відповідному підрозділу митного оформлення.

Після поновлення роботи АСМО митним органом проводиться переналаштування журналів автонумерації митних декларацій АСМО.

5. У разі неможливості перегляду відомостей про застосовані фінансові гарантії у випадках, встановлених законодавством, з використанням програмних засобів ЄАІС чи АСМО митниця відправлення:

приймає фінансові гарантії у паперовому вигляді, які мають бути додатково підтверджені офіційним листом гаранта; або

вживає заходів щодо отримання від митного органу, яким оформлено попередню або періодичну митну декларацію, письмового підтвердження прийняття фінансової гарантії у разі ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України на підставі попередніх або періодичних митних декларацій.

6. У разі виходу з ладу ЄАІС митниця відправлення після відправлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митниці призначення невідкладно, не пізніше чотирьох годин (за робочу зміну), направляє до митниці призначення Повідомлення про направлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митниці призначення за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Повідомлення про направлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митниці призначення реєструє митниця відправлення в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності".

7. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, відправлені до митниці призначення, ставляться на контроль за доставленням до митниці призначення.

8. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, ввезені на митну територію України відповідно до цього Порядку, переміщуються до митниці призначення на підставі оформлених з врахуванням вимог цього Порядку:

аркуша з позначенням "4/5" форми МД-2 (МД-3) митної декларації; або

витягу з електронної копії попередньої митної декларації або періодичної митної декларації, оформленого згідно з Порядком N 1066; або

документа, який відповідно до статті 94 Кодексу використано замість митної декларації (у разі переміщення прохідним або внутрішнім транзитом).

Документи, зазначені у цьому пункті, супроводжують транзитні переміщення протягом усього шляху слідування та доставляються разом з товарами, транспортними засобами комерційного призначення до митниці призначення.

9. У разі повного виходу з ладу АСМО та ЄАІС в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України у таких пунктах пропуску дозволяється пропуск на митну територію України лише товарів, зазначених у частині першій статті 360 Кодексу, та товарів, що переміщуються з використанням книжки А.Т.А.

10. У разі неможливості перегляду відомостей про наявність отримувача товарів гуманітарної допомоги у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (далі - Єдиний реєстр) з використанням програмних засобів ЄАІС чи АСМО митниці відправлення може подаватися копія документа (наказу), що підтверджує включення отримувача гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру.

З метою перевірки відомостей, зазначених у документі (наказі), що підтверджує включення отримувача гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру, митниця відправлення вживає заходів щодо отримання письмового підтвердження чинності такого документа (наказу) від організації - отримувача гуманітарної допомоги або митниці призначення у разі ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України на підставі попередніх або періодичних митних декларацій.

III. Митні формальності під час вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення за межі митної території України

1. У разі виходу з ладу ЄАІС посадові особи митниці призначення здійснюють облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів, доставлених до митниці шляхом ведення реєстрів прибуття.

До реєстру прибуття вноситься така інформація: дата надходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення; номер митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів; реєстраційний номер комерційного транспортного засобу; стан цілісності митного забезпечення (відсутні, пошкоджені/непошкоджені), їх кількість та ідентифікаційні ознаки; виявлені порушення митних правил; номер штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, що здійснювала митний контроль цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

У кінці роботи кожної зміни реєстри прибуття, засвідчені особистим підписом та відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка його склала, передаються старшому зміни для формування Журналу обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що надійшли до митниці призначення під час виходу з ладу АСМО та/або ЄАІС, згідно з пунктом 13 розділу I цього Порядку.

2. Для вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з митної території України, оформлених у відповідний митний режим (у тому числі до виходу з ладу АСМО або ЄАІС), митному органу подаються залежно від напрямку переміщення та способу декларування:

1) аркуш з позначенням "4/5" форми МД-2 (МД-3) митної декларації (у разі оформлення митної декларації на паперовому носії); або

2) відомості про реєстраційний номер митної декларації (у разі оформлення електронної митної декларації); або

3) документ, який відповідно до статті 94 Кодексу використано замість митної декларації (у разі переміщення прохідним транзитом), та

супровідні документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення.

3. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності поданих для митного контролю та оформлення документів, достовірності задекларованих товарів, митниця призначення, у тому числі, здійснює відповідний запит до митниці відправлення. У строк, що не перевищує чотирьох робочих годин, з моменту надходження запиту, митниця відправлення інформує митницю призначення по суті порушених у запиті питань.

 

Директор Департаменту митної політики

О. Москаленко


 

Додаток
до Порядку виконання митних формальностей у разі виходу з ладу автоматизованої системи митного оформлення або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів
(пункт 6 розділу II)


Від __________N _________

Повідомлення
про направлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митниці призначення

_____________________________________
(назва митного органу)

N
з/п

Реєстраційний номер митної декларації (документа контролю за переміщенням товарів)

Дата оформлення митної декларації (документа контролю за переміщенням товарів)

Реєстраційний номер комерційного транспортного засобу

Кількість та індивідуальні ідентифікатори пломб, застосовані митницею відправлення

Строк транзитного перевезення

1

2

3

4

5

6


______________________
(керівник митного поста
або старший зміни)

____________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


____________