Робота служби

ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією державних службовців 
Державної митної служби України

протокол Конференції державних службовців 
Державної митної служби України
від 14 серпня 2020 року №1


ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

апарату Державної митної служби України

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку апарату Державної митної служби України (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату Державної митної служби України (далі – Держмитслужба), режим роботи, умови перебування державних службовців в Держмитслужбі та забезпечення раціонального використання робочого часу.

2. Службова дисципліна у Держмитслужбі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у Держмитслужбі, під підпис.

   

ІІ. Загальні правила етичної поведінки у Держмитслужбі

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог правил етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

   

III. Робочий час і час відпочинку державних службовців

1. Тривалість робочого часу державних службовців Держмитслужби становить 40 годин на тиждень.

2. У Держмитслужбі встановлено п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер -
по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи Держмитслужби (її структурних підрозділів), для окремих структурних підрозділів Держмитслужби може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Робочий час державних службовців Держмитслужби розпочинається щоденно в робочі дні о 9 годині та закінчується щодня, крім п’ятниці,
о 18годині; в п’ятницю робочий час закінчується о 16 год. 45 хвилин.

Державним службовцям Держмитслужби щодня надається перерва для відпочинку і харчування з 13 години до 13 години 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

        *Відповідно до вимог пунктів 26, 30 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID -19, спричиненої коронавірусом  SARS - CoV -2» ,   пункту 9, підпункту 25 пункту 11 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, установлено для посадових осіб апарату Держмитслужби  початок робочого дня – о 08 год 00 хв, перерва на обід – з 12 год 00 хв до 12 год 45 хв, закінчення робочого дня – о 17 год 00 хв, у п’ятницю – о 15 год 45 хвилин.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. У випадках, передбачених статтею 56 Закону України «Про державну службу», за згодою керівника Держмитслужби державному службовцю наказом Держмитслужби може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

6.  Організація обліку робочого часу державних службовців Держмитслужби покладається на керівників самостійних структурних підрозділів. Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до підрозділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності у формі табеля обліку робочого часу до 25 числа кожного місяця.

7. За наказом Голови Держмитслужби (особи, яка виконує його обов’язки) державний службовець може бути відкликаний із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпусток у порядку, встановленому чинним законодавством .

8. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі Держмитслужби у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

9. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі Держмитслужби. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Держмитслужби повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі Держмитслужби можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення Держмитслужби;

обов'язкового перебування в приміщенні Держмитслужби (залучення інших державних службовців Держмитслужби, проведення консультацій, нарад тощо).

Правилами внутрішнього службового розпорядку в Держмитслужбі можуть визначатись додаткові умови виконання державними службовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Держмитслужби залежно від особливостей реалізації функцій і завдань Держмитслужби.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Держмитслужби обліковується як робочий час.

10. За бороняється відволікати державних службовців від виконання посадових обов’язків .

11. Не дозволяється проведення у робочий час та після його закінчення святкування д ержавними службовцями особистих подій, свят та пам’ятних дат у приміщенні Держмитслужби.

Працівник у стані алкогольного сп’яніння та/або у стані, викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів, до роботи (служби) не допускається.

   

IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1.   Державні службовці Держмитслужби повідомляють свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.

Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність у робочий час за службовою необхідністю керівництву Держмитслужби відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом Держмитслужби.

2.   У разі недотримання державними службовцями вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці. Фіксація відсутності працівника на робочому місці відбувається за участю не менше трьох осіб, у тому числі безпосереднього керівника, про що складається та підписується відповідний акт.

3.   У разі ненадання державним службовцем Держмитслужби протягом трьох робочих днів з часу своєї відсутності на роботі доказів поважності причини такої відсутності (у випадку відсутності з причини тимчасової непрацездатності – протягом трьох робочих днів після закінчення періоду тимчасової непрацездатності) такий державний службовець повинен подати письмові пояснення на ім'я Голови Держмитслужби (особи, яка виконує його обов’язки) щодо причин своєї відсутності.

4.   Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Держмитслужби.

   

V. Перебування державного службовця
у приміщенні Держмитслужби у вихідні, святкові, неробочі дні

та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом Голови Держмитслужби (особи, яка виконує його обов’язки), у тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2.   Голова Держмитслужби, за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється Департаментом управління персоналом і затверджується керівником державної служби за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації.

3.  У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4.  У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається Голові Держмитслужби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5.  У разі залучення державних службовців до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Держмитслужбі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6.  Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

   

VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі надісланій за допомогою системи електронного документообігу Держмитслужби, з підтвердженням такого ознайомлення.

Відмітка про накладення резолюції або пересилання документа безпосередньому виконавцеві в автоматизованій системі засвідчує факт ознайомлення державного службовця з документом та підтверджує факт вручення документа.

Підтвердженням ознайомлення державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, може слугувати підпис у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним документом.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на сайті Держмитслужби.

   

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

 та протипожежної безпеки

1.   Голова Держмитслужби зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції.

2.   Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3.   Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам   нормативно-правових актів з охорони праці.

4.   За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Державній митній службі України відповідає Голова Держмитслужби та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем 

1.     Державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно особі, уповноваженій Головою Держмитслужби. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.      

2.  Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Держмитслужби, керівником Департаменту управління персоналом та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю який звільняється чи переводиться на іншу посаду,  другий примірник або його копія долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються Головою Держмитслужби, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою  з виборним органом первинної профспілкової організації.

Кодекс та Правила етичної поведінки працівників Державної митної служби України

Кодекс етичної поведінки працівників Держмитслужби 31.08.

Правила етичної поведінки 31.08.