ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державної митної

служби України

18.02.2021 №110

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Державній митній службі України

 

 

1. Громадська рада при Державній митній службі України (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної митної політики, визначеної Митним кодексом України, Положенням про Державну митну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України», та іншими нормативно-правовими актами (далі – сфера діяльності Держмитслужби).

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про Громадську раду при Державній митній службі України (далі – Положення про Громадську раду), розробленим на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353).

Положення про Громадську раду та зміни до нього розробляються Державною митною службою України, при якому її утворено, разом з Громадською радою і затверджуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

У Положенні про Громадську раду додатково можуть визначатися особливості організації роботи Громадської ради, зокрема організаційні форми її роботи, участі членів Громадської ради та залучених осіб у виконанні завдань Громадської ради, організації її засідань тощо, якщо вони не суперечать нормам Типового положення.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному вебпорталі Держмитслужби протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

сприяння врахуванню Держмитслужбою громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держмитслужби;

сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держмитслужби;

проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю Держмитслужби;

здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної політики у сферах діяльності Держмитслужби.

 

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) готує та подає Держмитслужбі пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

 

2) готує та подає Держмитслужбі пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

 

3) готує та подає Держмитслужбі обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проєктів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Держмитслужби; 

 

4) проводить громадський моніторинг за врахуванням Держмитслужбою пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості Держмитслужби для оприлюднення на офіційному вебпорталі Держмитслужби та будь-яким іншим способом;

 

6) збирає, узагальнює та подає Держмитслужбі пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

 

7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

Пропозиції Громадської ради розглядаються Держмитслужбою в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

 

5. Громадська рада має право:

 

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

 

2) залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

 

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

 

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

 

5) отримувати від Держмитслужби проєкти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

 

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держмитслужби та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проєктів нормативно-правових актів, розроблених Держмитслужбою.

 

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Держмитслужба.

 

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу Громадської ради при Держмитслужбі можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Держмитслужбою повідомлення про формування складу Громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проєкти у сфері, пов’язаній з діяльністю Держмитслужби,                                    що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Держмитслужби, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проєктів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності Держмитслужби.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення Держмитслужбою повідомлення про формування складу Громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 

7. Склад Громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається Держмитслужбою.

Кількісний склад Громадської ради визначається утвореною Держмитслужбою відповідно до пункту 8 Положення про Громадську раду ініціативною групою.

Якщо кількість кандидатів до складу Громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу Громадської ради.

Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки з дня затвердження Держмитслужбою її складу.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

 

8. Для формування складу Громадської ради Держмитслужба не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу.

Якщо при Держмитслужбі вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється Держмитслужбою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Персональний склад ініціативної групи визначається Держмитслужбою з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників Держмитслужби та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи Держмитслужба оприлюднює на своєму офіційному вебпорталі протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочі дні з дня затвердження Держмитслужбою її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності – секретар ініціативної групи.

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження Держмитслужбою складу Громадської ради.

9. Держмитслужба не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному вебпорталі та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів або орієнтовні строки проведення рейтингового електронного голосування;

вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради;

перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою  для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

строк подання документів;

відомості про склад ініціативної групи;

прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

10. Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення Держмитслужбою повідомлення про формування складу Громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням про громадську раду вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань;

в інших відкритих джерелах.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням про Громадську раду вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах  або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до Держмитслужби, а також у судовому порядку.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в Держмитслужбі протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування Держмитслужба на своєму офіційному вебпорталі оприлюднює:

список кандидатів до складу Громадської ради;

біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу Громадської ради;

відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення Держмитслужбою повідомлення про формування складу Громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні вебсайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні є:

невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 цього Положення про Громадську раду;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням про Громадську раду вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього Положення про Громадську раду;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього Положення про Громадську раду;

недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні шляхом надсилання Держмитслужбі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

13. Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу 
Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад Громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Держмитслужбою.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу Громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу Громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу Громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Держмитслужбі.

Держмитслужба оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному вебпорталі протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

14. Рейтингове електронне голосування відбувається у визначений Держмитслужбою строк з використанням інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі через офіційний вебпортал Держмитслужби, у порядку, визначеному Держмитслужбою.

Під час проведення рейтингового електронного голосування повинні бути забезпечені:

відкритий код системи голосування;

безоплатність доступу та використання обраної Держмитслужбою інформаційно-комунікативної технології для голосування;

електронна реєстрація осіб для участі в голосуванні;

неможливість автоматичного введення інформації, в тому числі щодо голосування, без участі особи;

фіксація дати і часу голосування, можливість ознайомлення з ходом голосування та зарахуванням голосів (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували);

відкритий протокол у форматі, що дає змогу автоматизовано його обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування) для надання можливості перевірки та альтернативного підрахунку голосів.

Рейтингове електронне голосування щодо формування складу Громадської ради при Держмитслужбі здійснюється громадянами незалежно від місця проживання.

Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за ту кількість кандидатів до складу Громадської ради, що визначена ініціативною групою як кількісний склад Громадської ради.

Рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу Громадської ради здійснюється протягом строку, визначеного Держмитслужбою, але не менше трьох діб без перерви.

Підрахунок голосів під час рейтингового електронного голосування та формування рейтингу представників інститутів громадянського суспільства здійснюється в автоматичному режимі.

Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового електронного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Інформація про кількість голосів, поданих за кожного кандидата під час рейтингового електронного голосування, оприлюднюється Держмитслужбою на своєму офіційному вебпорталі.

15. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу Громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад Громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування. 

16. Держмитслужба на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад Громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, рейтингового електронного голосування (за умови відсутності спорів щодо формування складу Громадської ради). Держмитслужба оприлюднює склад Громадської ради на своєму офіційному вебпорталі протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

17. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у Громадській раді вносить голова Громадської ради.

Членство в Громадській раді припиняється без прийняття рішення Громадської ради у разі:

подання членом Громадської ради відповідної заяви – з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді – з дня надходження відповідного повідомлення;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом верховної ради Автономної республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної республіки Крим, органі місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради, – з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним – з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті члена Громадської ради – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами восьмим – одинадцятим цього пункту, членство в Громадській раді припиняється у разі отримання Держмитслужбою відповідної інформації. 

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу Громадської ради здійснюється шляхом голосування членів Громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу Громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання Громадської ради, рішенням Держмитслужби на підставі протоколу засідання Громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим – одинадцятим цього пункту. Держмитслужба оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному вебпорталі протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, Держмитслужба вживає заходів для приведення кількісного складу Громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим Положенням про Громадську раду.

 

18. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання Громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

відсутності затвердженого річного плану роботи Громадської ради;

відсутності звіту Громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого цим Положення про Громадську раду та нормами чинного законодавства;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації Держмитслужби.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним розпорядчим документом Держмитслужби.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим – п’ятим цього пункту, Держмитслужба утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення про Громадську раду ініціативну групу з підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування з метою формування нового складу Громадської ради.

 

19. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні Громадської ради.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови Громадської ради.

 

20. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Держмитслужби з правом дорадчого голосу.

 

21. За заявою Громадської ради Голова Держмитслужби може покласти функції секретаря Громадської ради на представника Держмитслужби.

 

22. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Голови Держмитслужби або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебпорталі Держмитслужби.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Держмитслужби, його заступник або інший уповноважений представник Держмитслужби.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

Інформація про дистанційну участь у засіданні Громадської ради фіксується у протоколі засідання Громадської ради.

 

23. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держмитслужбою.

Рішення Держмитслужби, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебпорталі Держмитслужби та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 

24. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної Громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу Громадської ради.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Держмитслужби в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи Громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному вебпорталі Держмитслужби протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від Громадської ради.

 

25. Положення про Громадську раду, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються Держмитслужбою на офіційному вебпорталі в рубриці «Громадська рада».

Відповідальність за достовірність відомостей несуть Держмитслужба та Громадська рада.

 

26. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється Держмитслужбою.

 

Відповідальність за збереження наданих Держмитслужбою в тимчасове користування секретаріату громадської ради приміщень, майна тощо несе голова Громадської ради.

 

27. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 


 

В. о. директора Організаційно-

розпорядчого департаменту                                                                  Діана ГУСАР