МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13.07.2020                                                                                №409        


 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2020 р.
за № 1072/35355

Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації
у Державній митній службі України та її територіальних органах

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», з метою забезпечення належної організації доступу до публічної інформації в Державній митній службі України та її територіальних органах

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній митній службі України та її територіальних органах, що додається. 

2. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 

оприлюднення цього наказу. 

3. Державній митній службі України розмістити на своєму офіційному вебсайті форму для подання запиту на отримання публічної інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2012 року № 893 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна митна служба України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2012 р. за № 1438/21750.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.


Міністр                                                                                             Сергій МАРЧЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13 липня 2020 року № 409ПОРЯДОК 

забезпечення доступу до публічної інформації у Державній митній службі України та її територіальних органах


І. Загальні положення


1. Цей Порядок визначає порядок доступу до публічної інформації у Державній митній службі України та її територіальних органах (далі – органи Держмитслужби).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

запит на інформацію – прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні органів Держмитслужби;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання органами Держмитслужби своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка находиться у володінні органів Держмитслужби.

3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), «Про інформацію», «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цих питань.

4. Дія цього Порядку не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації органами Держмитслужби під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

5. Спрямовують, координують та контролюють роботу структурних підрозділів щодо надання доступу до публічної інформації заступники керівників органів Держмитслужби відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

6. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, аналіз, систематизація, ведення електронного реєстру) та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, визначення спеціальних місць для роботи запитувачів організовує відповідальна посадова особа структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію.

7. Керівники самостійних структурних підрозділів органів Держмитслужби, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва, забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит на інформацію.


ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації


1. Доступ до публічної інформації в органах Держмитслужби забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційному вебсайті Держмитслужби в мережі Інтернет;

на єдиному державному вебпорталі відкритих даних;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитом на інформацію.


2. Оприлюднення та розміщення на офіційному вебсайті Держмитслужби публічної інформації, підготовленої та поданої структурними підрозділами органів Держмитслужби з урахуванням вимог Закону, забезпечує структурний підрозділ, до компетенції якого віднесено взаємодію із засобами масової інформації та зв’язки з громадськістю.

3. Розміщенню на офіційному вебсайті Держмитслужби із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації підлягає:

інформація, визначена у частині першій статті 15 Закону, для невідкладного оприлюднення на офіційному вебсайті Держмитслужби, але не пізніше п’ятого робочого дня з дня затвердження документа;

публічна інформація у формі відкритих даних (перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначає Кабінет Міністрів України) для оприлюднення (оновлення) таких наборів даних на офіційному вебсайті Держмитслужби та на єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до статті 101 Закону.

4. Доступ до інформації про діяльність органів Держмитслужби може бути обмежено відповідно до Закону.


ІІІ. Порядок складання та подання запитів на інформацію


1. Запитувачі інформації мають право звернутися до органів Держмитслужби із запитом на інформацію незалежно від того, стосується інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини його подання.

2. Запитувачі інформації мають право доступу до спеціального місця у приміщенні органів Держмитслужби для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію.

3. Запит на інформацію подають до органів Держмитслужби фізична або юридична особа, об’єднання громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, який також може звернутися до органів Держмитслужби із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами органів Держмитслужби.

4. Запитувачі інформації можуть подати письмовий запит на інформацію у довільній формі.

5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит на інформацію шляхом заповнення відповідної форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної митної служби України (додаток), зразок якої можна отримати у структурному підрозділі, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, або завантажити з офіційного вебсайту Держмитслужби.

6. Держмитслужба визначає електронну, поштову адреси, факс, телефон, на які приймаються запити на інформацію, та місце для подання таких запитів  в усній формі.

Зазначені відомості розміщуються на офіційному вебсайті Держмитслужби у розділі «Публічна інформація» та на інформаційних стендах у приміщеннях приймалень громадян органів Держмитслужби.

7. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмового запиту, його має оформити представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є органи Держмитслужби, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

1. Запити на інформацію, що надходять на адресу органів Держмитслужби, приймаються і реєструються у структурному підрозділі, до компетенції якого віднесено облік, аналіз, систематизацію, ведення електронного реєстру запитів на інформацію, ставляться на контроль в автоматизованій системі діловодства та контролю виконавської дисципліни у картотеці «Запити на отримання інформації» й опрацьовуються в установленому порядку.

2. Запити на інформацію, що надійшли в електронній формі, роздруковує та опрацьовує працівник структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено облік, аналіз, систематизацію, ведення електронного реєстру запитів на інформацію, який вносить відомості про запит на інформацію до електронного реєстру та невідкладно передає заступникам Голови Держмитслужби відповідно до функціонального розподілу обов’язків для отримання відповідної резолюції та визначення самостійного структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією (далі – виконавець).

3. Після отримання резолюції працівник структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено облік, аналіз, систематизацію, ведення електронного реєстру запитів на інформацію, ставить запит на контроль в автоматизованій системі діловодства та контролю виконавської дисципліни у картотеці «Запити на отримання інформації» та передає оригінал запиту виконавцю для опрацювання та підготовки проекту відповіді. Співвиконавцям надається копія запиту.

4. Виконавець готує проект відповіді на запит на інформацію, який візують керівники структурних підрозділів. Перелік посадових осіб, які мають завізувати відповідь на запит, визначає й    ого виконавець з огляду на зміст запиту. За зміст відповіді на запит, який візують кілька осіб, відповідають особи, які його візують.

5. Відповідальним за надання відповіді на запит на інформацію з різних напрямів діяльності органів Держмитслужби визначається виконавець, зазначений у резолюції першим. У такому разі співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочі дні до настання строку виконання запиту надати відповідальному виконавцю запиту відповідні документи та/або інформацію.

6. Працівник, відповідальний за реєстрацію вихідної документації органів Держмитслужби, реєструє лист-відповідь запитувачу інформації.

7. Відповідь на запит на інформацію має надаватися за підписом Голови Держмитслужби, заступників керівників органів Держмитслужби відповідно до функціонального розподілу обов’язків, керівників відокремлених структурних підрозділів Держмитслужби.

8. Копія відповіді надається структурному підрозділу, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, для зняття з контролю.

9. Резолюції до запитів на інформацію та відповіді на запити підписуються невідкладно.

V. Порядок надання, відстрочки та відмови  у наданні публічної інформації

1. Відповідь на запит на інформацію повинна містити достовірну, точну та повну інформацію.

2. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту органами Держмитслужби.

3. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, заступник керівника органу Держмитслужби відповідно до функціонального розподілу обов’язків за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію мають зазначатися:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посада особи, відповідальної за розгляд запиту органу Держмитслужби;

дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволено у встановлений Законом строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

5. Якщо у запиті на інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не є публічною, запитувачу повідомляється про це у відповіді на запит на інформацію.

6. Якщо запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит зазначається обґрунтування підстав обмеження  доступу відповідно до частини другої статті 6 Закону. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є відкритою, надається запитувана інформація, доступ до якої не обмежено, з обґрунтуванням підстав обмеження доступу до іншої частини інформації відповідно до частини другої статті 6 Закону .

7. Відповідь на запит на інформацію про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. Плата за копіювання та друк не стягується у разі:

надання особі інформації про неї;

надання інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

9. Порядок та розміри відшкодування витрат на копіювання та друк документів в органах Держмитслужби визначається окремим наказом в межах  граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

10. Органи Держмитслужби мають право відмовити в задоволенні запиту на інформацію, якщо:

органи Держмитслужби не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені 

статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

11. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію мають бути зазначені:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посада особи, відповідальної за розгляд запиту органу Держмитслужби;

дата відмови;

мотивована підстава відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

12. Якщо органи Держмитслужби не володіють запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, цей запит надсилається належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

14. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем.

У разі відсутності можливості надання публічної інформації, яка потребує додаткового опрацювання шляхом узагальнення, вилучення, аналітичного опрацювання із публічної інформації, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в органі Держмитслужби.

15. Відповідь на запит підлягає обов’язковій реєстрації в установленому порядку.

16. Копії листування за запитами на інформацію зберігаються в структурному підрозділі, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» та структурних підрозділах органів Держмитслужби згідно з номенклатурою справ.Директор Департаменту митної політики                                                     Олександр Москаленко