Державна митна служба України

Тип документа: Наказ  376

Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію в Державній митній службі України та її територіальних органах

Зареєстровано 9 вересня 2020

Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 9 статті 2 Указу Президента України від 05 травня

2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, з урахуванням Протоколу засідання Комісії з питань роботи із службовою інформацією в Державній митній службі України від 01.09.2020 № 1,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, які містять службову інформацію в Державній митній службі України та її територіальних органах (далі – Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Держмитслужби та територіальних органів Держмитслужби:

2.1. довести Перелік до підлеглих працівників (під підпис) для використання під час виконання службових обов’язків; 

2.2. забезпечити віднесення документів і матеріалів до службової інформації, встановлення грифа «Для службового користування» відповідно до вимог законів України та Переліку, а також надання за необхідності пропозицій Комісії з питань роботи із службовою інформацією в Державній митній службі України для внесення змін до Переліку у встановленому порядку.

3. Департаменту організаційно-інформаційної роботи Служби забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебпорталі Держмитслужби.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


В. о. Голови                                                                                                     Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ Перелік 
відомостей,  які містять службову інформацію в Державній митній службі України та її територіальних органах

1. З питань охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту
1.1. З питань охорони державної таємниці
1.1.1. Відомості про планування заходів з охорони державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.
1.1.2. Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, володіння якими не дає змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці.
1.1.3. Узагальнені відомості (звіт) про стан забезпечення охорони державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.
1.1.4. Відомості щодо придатності режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.
1.1.5. Відомості про порядок охорони режимних приміщень (місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації).
1.1.6. Відомості щодо охоронної сигналізації конкретного режимного приміщення.
1.1.7.  Відомості про маршрути перевезення матеріальних носіїв секретної інформації.
1.1.8.  Відомості про правила внутрішньо-об’єктного режиму.
1.1.9.  Узагальнені відомості щодо посад конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, з визначенням форм допуску.
1.1.10. Зведені відомості про порядок надання допуску та доступу до державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (положення про доступ).
1.1.11. Сукупні відомості про особу, якій надано допуск (доступ) до державної таємниці (заповнена облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці, картка результатів перевірки у зв’язку з допуском до державної таємниці тощо). 
1.1.12. Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, у разі наявності інформації з обмеженим доступом, крім інформації, що містить державну таємницю.
1.1.13. Відомості про схеми розміщення місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.
1.1.14. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань (перевірок) за фактами витоку секретної інформації, інших порушень режиму секретності.
1.1.15. Відомості, що не становлять державної таємниці та міститься в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниць, протоколах експертних комісій при державному експерті з питань таємниць; протоколах та актах експертних комісій з питань таємниць, експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів.
1.1.16. Відомості (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ), що містяться у протоколах, актах щодо матеріальних носіїв секретної інформації (перевірки наявності МНСІ, перегляду грифів обмеження доступу, знищення, приймання-передавання).

1.2.  З питань криптографічного захисту інформації

1.2.1. Відомості про організацію та виконання заходів, фактичний стан та наявність недоліків у службі криптографічного захисту (органи спеціального зв’язку) (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ).
1.2.2. Відомості про засоби криптографічного захисту службової інформації (функціональне призначення, правила роботи, місця розташування).
1.2.3. Відомості про ключові документи (їх складові частини) до засобів криптографічного захисту службової інформації.
1.2.4. Відомості про об’єкти криптографічного захисту службової інформації (функціональне призначення, місця розташування; заходи, що виконуються на об’єктах; склад обладнання; порядок охорони).
1.2.5. Відомості, що містяться у посадових інструкціях (функціональних обов’язках) та документах щодо спеціальної підготовки персоналу служби криптографічного захисту (органу спеціального зв’язку), які розкривають зміст заходів з організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ).

1.3. З питань технічного захисту інформації, кіберзахисту

1.3.1. Відомості щодо категоріювання, обстеження об’єктів інформаційної діяльності (об’єктів електронно-обчислювальної техніки) та створення, випробувань, дослідної експлуатації комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах (автоматизованих системах), в яких циркулює інформація, що підлягає захисту (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ) (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ).
1.3.2. Відомості за сукупністю всіх складових показників про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту конфіденційної та службової інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі (автоматизованій системі).
1.3.3. Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків з технічного захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи (автоматизованої системи), де циркулює інформація, що підлягає захисту (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ).
1.3.4. Відомості  щодо окремих показників розміщення, побудови об’єктів інформаційної діяльності, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом (ситуаційний та генеральний плани, схеми розміщення та прокладки кабельних ліній, зміст заходів та склад засобів технічного захисту інформації тощо) (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ).
1.3.5. Відомості про порядок виготовлення, обліку та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в інформаційно- телекомунікаційних (автоматизованих) системах, де обробляється відкрита інформація та/або інформація з обмеженим доступом (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ).
1.3.6. Відомості про технічні засоби, на яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації. 
1.3.7. Відомості про підрозділи технічного захисту інформації щодо їх укомплектованості фахівцями, технікою технічного контролю та виконані роботи з технічного захисту інформації за звітний період.
1.3.8. Відомості щодо результатів державних експертиз у сфері технічного захисту інформації комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах (автоматизованих системах), в яких циркулює інформація, що підлягає захисту, проведених шляхом експертних випробувань або аналізу декларації про відповідність комплексних систем захисту інформації вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ).
1.3.9. Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків кіберзахисту інформації (інформаційної безпеки) щодо окремого об’єкта критичної інфраструктури (інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює інформація, що підлягає захисту) (крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ).

2. Мобілізаційна робота та цивільний захист

2.1. Інформація про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Держмитслужби, її територіальних органів щодо:
2.1.1. закупівлі та поставлення продовольства, сільськогосподарської продукції, паливо-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичного майна на особливий період;
2.1.2. відомостей про передачу (оренду, виділення) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів для Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;
2.1.3. показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб Держмитслужби, її територіальних органів на особливий період;
2.1.4. підготовка фахівців у закладах освіти на особливий період;
2.1.5. номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
2.1.6. капітального будівництва в  особливий період.
2.2. Відомості, викладені у методичних матеріалах з питань мобілізаційної підготовки.
2.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.
2.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Держмитслужбою, її територіальними органами.
2.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Держмитслужби, її територіальних органів.
2.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності Держмитслужби, її територіальних органів. 
2.7. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується Держмитслужби, її територіальних органів.
2.8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення Держмитслужби, її територіальних органів на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.
2.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Держмитслужби, її територіальних органів.
2.10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Держмитслужби, її територіальних органів, крім тих, що становлять державну таємницю.
2.11. Відомості (накази) про доступ працівників Держмитслужби, її територіальних органів до секретних мобілізаційних документів.
2.12. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління Держмитслужбою, її територіальних органів, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, система їх охорони та захисту, крім тих, що становлять державну таємницю.
2.13. Зведені відомості про стан цивільного захисту Держмитслужби за рік.
2.14. Відомості про порядок, критерії, правила віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту, перелік таких об’єктів, які належать до сфери управління Держмитслужби.
2.15. Відомості за сукупністю показників про об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), крім тих, що становлять державну таємницю.

3. Питання основної діяльності Держмитслужби

3.1. Матеріальні носії, що містять відомості, перелічені у пунктах 2, 4, підпунктах б, в, д, є, з пункту 5, пунктах 6, 7 і 9 частини восьмої статті 257 Митного кодексу України, про фактичне митне оформлення товарів, що підлягають експортному контролю, отримані з інформаційних ресурсів митних органів, з моменту проставлення на матеріальному носії грифу «Для службового користування», крім відомостей, що мають передаватись відповідно до міжвідомчого обміну або шляхом автоматизованого обміну у випадках, передбачених законодавством, або відповідно до міжнародних зобов’язань. 
3.2. Відомості про організацію, планування, проведення спеціальних цільових операцій митними органами, у тому числі спільних з правоохоронними органами, з питань запобігання, виявлення та припинення контрабанди, посадових осіб митних та правоохоронних органів (прізвище, ім’я по батькові, посада, найменування органу, підрозділу), які беруть участь у таких спецопераціях.  
3.3. Відомості в письмових орієнтуваннях про спробу ввезення/вивезення у конкретному випадку та особливості переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частини  вогнепальної нарізної зброї.
3.4. Інформація про військову зброю та боєприпаси до неї, військову техніку, товари військового призначення та подвійного використання; мисливську вогнепальну, пневматичну та холодну зброю, боєприпаси до зброї; отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які зберігаються на складах територіальних органів Держмитслужби.
3.5. Сукупні відомості за показниками, які містяться у паспорті профілю ризику про термін дії профілю ризику, номер і назву профілю ризику, область і індикатори ризику, опис алгоритму обчислення ступеня ризику, митні формальності, порушення, які враховуються при розрахунку негативної історії профілю ризику, контактну особу по профілю ризику.
3.6. Відомості щодо критеріїв із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об’єкта контролю, що становить ризик, та розголошення яких може призвести до порушення функціонування системи управління ризиками та завдати шкоди митним інтересам і митній безпеці України.


Начальник відділу інформаційно-аналітичного 
забезпечення Управління з питань організаційного
забезпечення Служби                                                                                                 Діана ГУСАР