ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

Розділ 1. Нормативно-правові акти з питань ґендерної рівності

 1. Статут ООН і Статут Міжнародного суду
 2. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція
 3. Загальна декларація прав людини
 4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
 5. Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок
 6. Пекінська декларація
 7. Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року, визначені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. № 70/1  
 8. Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки
 9. Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року
 10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони


 1. Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”
 2. Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”
 3. Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р. № 752-р "Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1128-р Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності  та  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 79-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності"
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1578-р "Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності"
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року»

 1. Наказ Держмитслужби від 20.10.2021 № 874 (зі змінами внесеними Наказами Держмитслужби від 07.06.2022 № 234, від 11.07.2022 № 324 та від 28.09.2022 № 430) Про утворення робочої групи з питань реалізації ґендерної політики.
 2. Наказ Держмитслужби від 30.08.2022 року № 382 зі змінами, внесеними наказами Держмитслужби від 28.09.2022 року № 431, від 19.10.2022 № 455 “Про проведення ґендерного аудиту”
 3. Наказ Держмитслужби від 7 грудня 2022 року №535 “Про організацію діяльності радника(ці) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі”
 4. Наказ Держмитслужби від 29.12.2022 року №572 “Про затвердження плану заходів для усунення виявлених проблем у сфері забезпечення ґендерної рівності в Держмитслужбі” 

Розділ 2. Інституційний механізм забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

На загальнодержавному рівні питаннями щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя займаються: 

 • Верховна Рада України, 

 • Кабінет Міністрів України, 

 • Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади

 • інші центральні органи виконавчої влади.

 1. Верховна Рада України  (далі – ВРУ) є законодавчим органом України, у повноваженнях якого зосереджена вся законотворча робота, зокрема, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також питання ратифікації міжнародних договорів.
   
  ВРУ відповідно до статті 8 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» має такі повноваження: 
  1) визначає основні засади ґендерної політики держави; 
  2) застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
  3) здійснює парламентський контроль за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

  Зазначені повноваження ВРУ за типологічною групою можна визначити як політичні функції, а саме функції з формування державної ґендерної політики у всіх сферах суспільного життя. 

  Діяльність підкомітету спрямована на розробку та удосконалення законодавчих механізмів забезпечення ґендерної рівності та недискримінації, адаптацію національного ґендерного законодавства до європейських та міжнародних стандартів. 

  Підкомітет ініціює включення ґендерної складової у діяльність всіх парламентських комітетів, у всі галузі чинного законодавства, що зможе забезпечити реальну рівність прав та можливостей рівноправної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, рівний доступ до управління, розподілу та користування ресурсами країни. 

  Законотворча діяльність підкомітету, спрямована на інтеграцію питань ґендерної рівності у політичний порядок денний, забезпечує посилення соціальної та ґендерної чутливості політичних процесів, що стане запорукою зміни парадигми розвитку країни, прискорить інтеграцію України до спільноти цивілізованих демократичних держав. 

  Наприкінці 2011 р. представники різних фракцій Верховної Ради України створили добровільне об’єднання народних депутатів України Міжфракційне депутатське об’єднання «Рівні можливості» (далі – МФО), метою якого є покращення становища жінок у суспільстві, активізації суспільного діалогу щодо забезпечення ґендерної рівності в різних сферах суспільно- політичного життя. Фактично воно створене з метою відстоювання ґендерної рівності, в тому числі, в питаннях активного залучення жінок до суспільно-політичного життя. Серед пріоритетів об’єднання – боротьба з домашнім насиллям, захист прав жінок і дітей, створення рівних можливостей для чоловіків і жінок у різних сферах суспільного життя. 

  При МФО діє  Громадська рада з ґендерних питань  – постійно діючий орган, який узагальнює інформацію щодо існуючих в Україні програм підтримки ґендерної рівності в різних сферах. Громадська рада сприяє поліпшенню координації роботи та уникненню дублювання діяльності в одних сферах та прогалин – в інших, подоланню нерівності жінок і чоловіків більш ефективними та стратегічно спрямованими шляхами, а також сприяє розробці спільної стратегії діяльності МФО, громадського сектору, експертного середовища та міжнародних організацій. 

  Особи, відповідальні за надання консультативної та методичної допомоги з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Апараті Верховної Ради України 
  У секретаріатах 27 комітетів Верховної Ради України VIII скликання визначено осіб, відповідальних за надання консультативної та методичної допомоги з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з предметів відання цих комітетів. 

 1. Кабінет Міністрів України 
  Основними напрямами діяльності Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) відповідно до статі 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» є здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України; вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина (зокрема, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків), створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості; забезпечення проведення державної політики в різних сферах життєдіяльності українського суспільства (зокрема, державної ґендерної політики); спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю. 

  КМУ відповідно до статті 10 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» має такі повноваження: 
  1) забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 
  2) приймає Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та забезпечує його виконання; 
  3) розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 
  4) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо забезпечення ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 
  5) організовує підготовку державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; 
  6) враховує принцип ґендерної рівності при прийнятті нормативно-правових актів; 
  7) затверджує порядок проведення ґендерно-правової експертизи; 
  8) здійснює інші повноваження у цій сфері, передбачені законодавством України. 

  Отже, на Кабінет Міністрів України законодавством покладено проведення єдиної державної ґендерної політики, розробку і реалізацію державних цільових програм щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямування і координацію роботи міністерств та інших органів виконавчої влади щодо забезпечення ґендерної рівності тощо. 

  З 1 березня 2017 року Уряд поклав обов’язки з реалізації державної політики у цій сфері на Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, до компетенції якого тепер належать питання 
  провадження державної політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
  координації взаємодії центральних органів виконавчої влади в рамках забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім’ї
  Патронатна служба Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
  Забезпечує надання консультацій Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з політичних та фахових питань, у тому числі з питань ґендерної рівності, і підготовку аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів, готує проєкти текстів для виступів; здійснює попередній розгляд документів, що адресовані Віцепрем’єр-міністрові України, інформує Віцепрем’єр-міністра України про підготовлені структурними підрозділами Секретаріату КМУ, зокрема, Департаментом соціальної та гуманітарної політики, пропозиції (проєкти рішень, листів тощо); в окремих випадках самостійно готує пропозиції, погоджуючи їх з відповідними структурними підрозділами Секретаріату, зокрема, Департаментом соціальної та гуманітарної політики. 

  Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції 
  4 жовтня 2017 року КМУ було запроваджено Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції (далі — Урядовий офіс) як самостійний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України з метою виконання завдань організаційного, експертно-аналітичного та інформаційного забезпечення діяльності у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України та Віцепрем’єр-міністра України, зокрема, щодо координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення відповідних заходів. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції відповідно до покладених на нього завдань забезпечує координацію заходів щодо впровадження державної політики забезпечення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО. 

  Департамент гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України 
  Цей департамент є профільним структурним підрозділом Секретаріату КМУ стосовно Міністерства соціальної політики та всіх проєктів актів законодавства та інших документів, поданих ним на розгляд Кабінету Міністрів України, у тому числі тих, що стосуються забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та питань ґендерної рівності. 

  Урядовий/а уповноважений/а з питань ґендерної політики 
  7 червня 2017 року Кабінетом Міністрів України запроваджено у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України посаду Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики (далі – Урядовий уповноважений), який є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладено функцію з організації здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства ( постанова КМУ від 07.06.2017 No 390 ) та уповноваженого з питань ґендерної політики. 
  Робота Урядового уповноваженого скеровується Віцепрем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, а також до компетенції якого тепер належать питання ґендерної рівності та координації взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань ґендерної рівності. 
  Основними завданнями Урядового уповноваженого відповідно до пункту 4 затвердженого Положення (постанова КМУ від 07.06.2017 No 390) визначено: 
  1) сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 
  2) участь відповідно до компетенції у координації роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
  3) проведення моніторингу щодо врахування Кабінетом Міністрів України принципу ґендерної рівності під час прийняття нормативно-правових актів; 
  4) участь у здійсненні Прем’єр-міністром України представництва Кабінету Міністрів України у міжнародних зустрічах і форумах, у тому числі з Комісією ООН із статусу жінок, Радою безпеки ООН на сесіях з порядку денного «Жінки, мир, безпека», Ради Європи, ОБСЄ тощо; 
  5) співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільств. 

  Міжвідомча рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 
  Міжвідомча рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (далі – Рада) була створена ще у 2007 році. 
  Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним у 2007 році при Кабінеті Міністрів України (постанова КМУ від 05.09.2007 No1087 зі змінами) з метою недопущення дискримінації, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, запобігання ґендерному насильству, протидії торгівлі людьми. 
  Основними завданнями Ради відповідно до пункту 3 затвердженого Положення (постанова КМУ від 05.09.2007 No 1087 зі змінами) визначено: 
  1) сприяння реалізації ефективної державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
  2) розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв такої торгівлі, запобігання насильству в ставлення розвитку, запобігання насильству в сім’ї;
  3) сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей,  утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству;
  4) інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про стан реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 
  Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем'єр-міністром України. Рада схвалює проєкти щорічних державних доповідей з питань сім'ї, ґендерної рівності та демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, державної доповіді  про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 


Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні є Міністерство соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики) відповідно до пункту 1 Положення про нього ( постанова КМУ від 17.06.2015 No423  зі змінами). 
 Основними завданнями Мінсоцполітики є:
1) забезпечення формування та реалізації державної політики:
з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі;
з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
з питань запобігання та протидії торгівлі людьми
На рівні Держмитслужби
Уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Держмитслужбі
У 2021 році Держмитслужба розпочала імплементацію ґендерної політики.  Наказом Держмитслужби від 26 січня 2022 року № 51 (зі змінами, внесеними наказом Держмитслужби від 16.06.022 № 273) про розподіл обов'язків між в.о. Голови Держмитслужби та його заступниками, на заступника Голови Владислава Суворова покладено виконання обов'язків в частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі - працівників Держмитслужби.
Робоча група з питань реалізації ґендерної політики
Для покращення координації діяльності з  імплементації ґендерної політики керівництвом Держмитслужби було ініційовано створення робочої групи, що відповідала б за розробку, виконання та моніторинг політики ґендерної рівності в службі.    Наказом від 20.10.2021 № 874 (зі змінами внесеними Наказами Держмитслужби від 07.06.2022 № 234, від 11.07.2022 № 324 та від 28.09.2022 № 430) була створена робоча група з питань реалізації ґендерної політики (далі - РГ), основними задачами якої стало наступне: 
- планування діяльності Держмитслужби у сфері реалізації державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;
- імплементація в Держмитслужбі положень стратегічних/програмних документів з питань ґендерної політики, розробка необхідних розпорядчих актів  Держмитслужби;
- координація структурних підрозділів апарату Держмитслужби та її територіальних органів в напрямі реалізації ґендерної політики.
Станом на 31 грудня 2022 року  склад групи включає представників департаментів та відділів наступних напрямів: робота з персоналом, організаційно-розпорядча робота, пресслужба, запобігання та протидії корупції, внутрішній контроль та безпека, спеціалізована підготовка та кінологічне забезпечення, та міжнародна взаємодія. Також до РГ залучена проєктна менеджерка Офісу підтримки реформ Держмитслужби. Членами РГ є два чоловіки (20%) та вісім жінок (80%). 
Радник з питань ґендерної рівності
На виконання рішення тематичного 7-го засідання Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: «Запобігання та протидія будь-яким проявам насильства, надання допомоги постраждалим» від 15 вересня 2022 року,  та на виконання завдання  Державної стратегії  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року,  яку було затверджено розпорядженням КМУ від 12 серпня 2022 р. № 752-р, наказом Держмитслужби № 535 від 7 грудня 2022 року на Ірину Васільєву, членкиню РГ,  заступника начальника Відділу пресслужби та взаємодії з громадськістю, було покладено  обов'язки радниці  з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання насильства за ознакою статі. Також, цим наказом було затверджено Положення радника(цю) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання насильства за ознакою статі.