Про можливі розбіжності даних між публічним модулем аналітики зовнішньої торгівлі України та митною статистикою Держмитслужби 


Митна статистика та аналітика митної діяльності хоча і є доволі схожими поняттями, які беруть за основу одні і ті    ж дані для підрахунку, але мають між собою певні концептуальні відмінності, що може призвести до відмінностей між ними.

Митна статистика публікується у вигляді офіційних митних звітів, частину з яких можна знайти на офіційному веб-порталі Держмитслужби (customs.gov.ua) у розділі “Статистика та реєстри”. Митна аналітика представлена в формі публічного модулю аналітики Держмитслужби (bi.customs.gov.ua).

До основних причин розбіжностей даних  між двома системами можна віднести

  • юридичні

Публічний модуль аналітики відповідно до статті 101 Закону України “Про доступ до публічної інформації” відноситься до публічної інформація у формі відкритих даних та не містять в собі інформацію про митні декларації, які підпадають під 376 наказ Держмитслужби. 

Митна статистика формується на основі глави 65 розділу XVІ Митного кодексу України та включає в себе, в тому числі інформацію на основі даних, які містяться у митних деклараціях. Митна статистика публікується в узагальненій формі з використанням знеособлених даних, передається до органів та організацій  різного рівня юрисдикції відповідно до їх статусу та нормативно-правового регулювання процесу передачі і змісту, які містять звіти.


  • методологічні 

Розбіжність даних товарних позицій відбувається у зв'язку з різним алгоритмом виключення даних з обмеженим використанням. В публічному модулі аналітики товари, що підлягають експортному контролю та зброя на рівні 10 знаків включаються в штучний код 9999999999 “інші”.


Дані митної статистики публікуються на рівні 4 знаків і такого виключення не потребують. В інше включається 93 група та ще декілька позицій.


Також з 3 липня 2020 року набрали чинності нові Митні тарифи з кодами УКТ ЗЕД версії 2017 року, в яких з'явилися нові коди позицій та товарних підкатегорій.


  • дата формування

Публічний модуль аналітики для аналізу використовує усі доступні дані за період з 01.01.2017 року по останній день попереднього місяця включно та перераховує всі інформаційні панелі за даний період при кожному оновленні.


Митна статистика формується на основі даних митних декларацій для щомісячної звітності - за місяць, що минув станом на 2 число наступного місяця та для щорічної звітності - за результатами року, що минув станом на 9 березня наступного року.

 

  • коригування та доопрацювання митних декларацій

При редагуванні даних щодо статусу, вартості чи будь-яких інших відомостей в митних деклараціях за період, що пройшов в публічному модулі аналітики дані автоматично доповнюються, перераховуються та візуалізуються в режимі отримання потокових даних.


Митна статистика формує дані звітів на певну дату та фіксує отримані значення без можливості їх зміни. Коригування, що стосуються попереднього періоду який було зафіксовано в звіті,  будуть враховуватись при коригуваннях та розрахунках наступної звітності.

Причини відмінностей двох систем та розбіжностей даних, які вони відображають, базуються на відмінностях в цілях і завданнях, які вони повинні виконувати, складових до яких вони відносяться та кінцевих користувачів на які вони орієнтовані.

 

  • основна ціль

Публічний аналітичний модуль  створює єдину консолідовану систему для збереження, моніторингу та аналізу даних, що утворюються в ході діяльності Держмитслужби для інформування користувачів системи про стан та динаміку експортно-імпортних операцій здійсненим під контролем Держмитслужби. 

Митна статистика ставить за ціль вести об’єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України станом на певну дату, регулярно надавати офіційну відомчу інформацію відповідно до нормативно-правових обов'язків Держмитслужби.


  • складова

Публічний модуль аналітики є складовою частиною публічної інформації митної статистики у формі відкритих даних та складається з модулю “Ключові показники роботи Держмитслужби та митна статистика зовнішньої торгівлі України” і підсистеми обробки відомчої звітності “Результати розгляду скарг”. 

Митна статистика є складовою частиною загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності та складається з митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики.

  • кінцевий користувач

Основним користувачем інформаційних панелей інфографіки є внутрішні користувачі, працівники митниці, та зовнішні користувачі, які хочуть отримати публічну інформацію без офіційних звернень. 

Основним користувачем митної статистики є органи державної влади, органи інших держав, міжнародні організації, а також реципієнти запитів на доступ до публічної інформації.