МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012

м. Київ

N 646


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2012 р. за N 1052/21364

Про місця доставки товарів транспортними засобами

Відповідно до статті 200 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, та з метою вдосконалення форм здійснення контролю за доставкою в митниці призначення товарів, що переміщуються митною територією України автомобільним, водним, залізничним або авіаційним видами транспорту,

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

1.1. Місцем доставки може бути визначена митницею призначення територія (або її частина) пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України, морського чи річкового порту, аеропорту, залізничної станції, вільної митної зони, підрозділу митниці призначення, у якому безпосередньо проводиться митне оформлення, підприємства з безперервним циклом виробництва, вантажного митного комплексу, територія, що прилягає до центральної сортувальної станції, регіональної сортувальної станції, місця міжнародного поштового обміну, складу тимчасового зберігання або митного складу.

1.2. Ведення Переліку місць доставки (далі - Перелік) та внесення до нього змін в єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів України (далі - ЄАІС Держмитслужби) здійснюються Державною митною службою України за поданням митниці призначення за формою згідно із додатком до цього наказу.

1.3. За рішенням керівника (вповноваженої ним особи) митниці призначення в інше місце, ніж зазначене в Переліку, можуть бути доставлені автомобільним транспортом товари:

які можна віднести до категорії небезпечних вантажів відповідно до законодавства України;

що потребують особливих умов зберігання, унаслідок чого вони не можуть протягом тривалого часу зберігатися в автотранспортних засобах;

валютні цінності, що ввозяться банками;

що ввозяться на адресу підприємств з безперервним циклом виробництва та призначені для використання в процесі виробництва;

що за своїми габаритами або особливостями транспортування не можуть бути ввезені в місце доставки.

1.4. До початку переміщення товарів, зазначених у підпункті 1.3 пункту 1 цього наказу, одержувач товарів або вповноважена ним особа подає митниці призначення письмову заяву для розгляду та погодження доставки таких товарів автомобільним транспортом в інше місце, ніж зазначене в Переліку.

Заява обов'язково повинна містити:

інформацію про товари, достатню для їх ідентифікації та віднесення до товарів, зазначених у підпункті 1.3 пункту 1 цього наказу;

найменування та місцезнаходження об'єкта, на територію якого планується доставка цих товарів.

Рішення про надання такого дозволу приймається керівником (вповноваженою ним особою) митниці призначення шляхом проставляння відповідної резолюції на заяві.

Як підтвердження прийняття керівником (вповноваженою ним особою) митниці призначення рішення про надання дозволу на доставку товарів у визначене одержувачем товарів або вповноваженою ним особою місце доставки до підрозділу митного оформлення митниці призначення одержувачем товарів або вповноваженою ним особою подається зареєстрований оригінал заяви з відповідною резолюцією.

1.5. На території місця доставки створюється зона митного контролю в порядку, передбаченому законодавством України.

1.6. Митниця призначення може організувати при потребі чергування посадових осіб митниці цілодобово в місці доставки.

1.7. При визначенні митницею призначення місця доставки необхідно враховувати, що територія місця доставки товарів для автомобільного транспорту повинна бути забезпечена:

освітленням та огородженням за периметром території місця доставки;

цілодобовою охороною та наявністю засобів пожежогасіння;

наявністю рампи, естакади, оглядового майданчика;

наявністю у достатній кількості, а також функціонуванням навантажувально-розвантажувальної техніки і механізмів для здійснення необхідних операцій на території місця доставки;

наявністю каналів і засобів зв'язку, у тому числі з ЄАІС Держмитслужби України, для виконання посадовими особами митних органів своїх повноважень.

У разі визначення місцем доставки території (її частини) вантажного митного комплексу, території, прилеглої до складу тимчасового зберігання чи митного складу, до облаштування місць доставки застосовуються вимоги, встановлені законодавством України до функціонування вказаних об'єктів.

1.8. Вимоги до місць доставки для авіаційного, водного та залізничного транспорту встановлюються аналогічно до вимог, встановлених законодавством України до зон митного контролю.

1.9. У разі виключення місця доставки з Переліку митний орган, у зоні діяльності якого функціонувало місце доставки, вживає достатніх заходів щодо направлення товарів та транспортних засобів, що перетнули митний кордон України, в інше функціонуюче місце доставки із Переліку для проведення необхідних митних формальностей з невідкладним повідомленням про зазначене заінтересованих осіб.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній митній службі (Калєтнік І. Г.) протягом 40 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу в частині ведення Переліку.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 21 листопада 2005 року N 1136 "Про місця прибуття автотранспорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2005 року за N 1474/11754;

пункт 8 наказу Державної митної служби України від 03 вересня 2007 року N 728 "Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 вересня 2007 року за N 1081/14348.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта


 

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
30.05.2012 N 646


Подання про внесення даних до Переліку місць доставки

Мит-
ниця

Назва місця доставки

Адреса місця доставки

Власник, користувач території (наймену-
вання/
прізвище, ім'я, по батькові, код за ЄДРПОУ/ номер облікової картки платника податків*)

Місце доставки для виду транс-
порту (автомо-
більний/
залізнич-
ний/ водний/ авіацій-
ний)

Специфіка місця доставки

Заходи забезпечення режиму в місці доставки

Наявність у місці доставки митниці призна-
чення підрозділу митного оформ-
лення (код підроз-
ділу)

Загальна площа місця доставки

Облаштування місця доставки

Час роботи місця доставки (ціло-
добово або визначені години роботи)

ПРИ-
МІТКИ

територія або її частина пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України

вільна митна зона

територія, що прилягає до централь-
ної сорту-
вальної станції або регіо-
нальної сорту-
вальної станції

територія, що прилягає до місця міжна-
родного поштового обміну

вантаж-
ний митний комплекс

територія, що прилягає до складу тимча-
сового збері-
гання

територія, що прилягає до митного складу

територія підрозділу митниці призна-
чення, у якому безпосе-
редньо прово-
диться митне оформ-
лення

огород-
ження тери-
торії

цілодо-
бова охо-
рона

система відео-
спосте-
реження

облаш-
товані робочі місця поса-
дових осіб митниці

освіт-
лення за пери-
метром території

канали і засоби зв'язку, у тому числі з ЄАІС

рампа, естакада, огля-
довий майдан-
чик

засоби пожежо-
гасіння

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2020
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020