До уваги учасників зовнішньоекономічної діяльності!!!

2 лютого
Odoo • Зображення та текст

 Держмитслужбою здійснюється поступове запровадження формато-логічного контролю (автоматизованої перевірки) правильності заповнення даних загальної декларації прибуття (ЗДП).

Застосування формато-логічного контролю передбачено статтею 337 Митного кодексу України.

Такі дії Держмитслужби зумовлені необхідністю запровадження посилених заходів безпеки на кордоні.

Нагадаємо, що відповіді на питання, пов’язані з поданням ЗДП оприлюднені на сайті Держмитслужби за посиланнями Посилання 1 та Посилання 2 .

На першому етапі планується запровадити автоматизовану перевірку щодо заповнення таких полів ЗДП:

ПОЛЕ

НАЗВА ПОЛЯ

КОМЕНТАРІ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ

1/6

Номер товару

Обов'язкове до заповнення.

1/7

Ідентифікація обставин переміщення

Обов'язкове до заповнення. При переміщенні міжнародних експрес відправлень обов'язково зазначається "F31". При цьому наявні обмеження щодо заповнення поля 2/

2/3

Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посилання

Якщо переміщується МЕВ - обов'язково наводити відомості щодо документу за кодом  "2751".

3/3

Відправник (транспортний договір Master level)

Обов'язкове до заповнення, за виключенням переміщень у МЕВ

3/11

Одержувач (транспортний договір Master level)

Обов'язкове до заповнення, за виключенням переміщень у МЕВ

3/12

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)

Якщо країна одержувача - UA, то поле обов'язкове до заповнення

3/31

Перевізник

Обов'язкове до заповнення

3/32

Ідентифікаційний номер перевізника

Якщо країна перевізника - UA, то поле обов'язкове до заповнення

5/1

Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на МТУ

Обов'язкове до заповнення. При цьому, дата та час в цьому полі не можуть вказуватись раніше за дату та час подання ЗДП

5/19

Коди країн маршруту транспортних засобів

Обов'язкове до заповнення. При цьому, має бути вказана хоча б одна країна (країна відправлення)

5/24

Код митниці першого в'їзду

Обов'язкове до заповнення

6/4

Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)

Обов'язкове до заповнення

6/7

Опис товарів (транспортний договір House level)

Обов'язкове до заповнення. При цьому, обов'язково необхідно заповнити окремі поля щодо віднесення (невіднесення) товарів до категорії відходів

7/4

Вид транспорту на кордоні

Обов'язкове до заповнення

7/14

Ідентифікація активних транспортних засобів при перетині кордону

Обов'язкове до заповнення. Номери транспортних засобів зазначаються із використанням виключно букв латинського алфавіту та цифр. Використання будь-яких інших символів, наприклад, пробілів, тире, точок тощо - не допускається. Наприклад, якщо номер транспортного засобу "АС 0018-7", то заповнювати необхідно "АС00187"

7/15

Країна реєстрації активних транспортних засобів при перетині кордону

Обов'язкове до заповнення.
Першочергово такі заходи будуть здійснюватись щодо переміщень автомобільним транспортом.

Окремо звертаємо увагу щодо обов'язковості заповнення полів про віднесення (невіднесення) товарів до категорії відходів, включених до Жовтого або Зеленого переліків відходів, що їх затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000  № 1120 . Зокрема, якщо товари відносяться до Зеленого переліку – проставляється літера «З», якщо до Жовтого – літера «Ж», якщо ж товари не відносяться до категорії відходів – проставляється літера «П». Більш детальна інформація наведена у Додатку 1 до Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття .

Звертаємо увагу, що у разі недотримання правил заповнення полів ЗДП, така ЗДП не буде прийнята митними органами, що може призвести до затримок під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України та/або застосування додаткових форм митного контролю.

Будьте уважними при заповненні полів ЗДП та, по можливості, заздалегідь надсилайте відповідне повідомлення митниці.


To the attention of participants of foreign economic activities!!!

The State Customs Service gradually establishes validation rules (automated verification) of fulfilling of entry summary declaration data elements (pre-arrival information).
The application of validation rules is provided by Article No. 337 of the Customs Code of Ukraine.
The SCS’s actions are driven by the need to introduce enhanced security measures at the border.

The FAQ’s related to the entry summary declaration (ESD) submission are published on the website of the State Customs Service (follow the links: link 1  and link 2).

At the first stage SCS will lay down the validation rules of data elements to be filled in the following boxes of ESD:

BOX

THE NAME OF THE BOX

COMMENTS ON FILLING

1/6

Item number

Mandatory data

1/7

Identification of the circumstances of relocation

Mandatory data. When moving international express shipments, be sure to indicate "F31". There are restrictions on filling in the box 2 /

2/3

Issued documents, certificates and permits, additional links

If the international express shipments move - be sure to provide information about the document code "2751".

3/3

Consignor (transport contract Master level)

Mandatory to fill, except for transfers of the international express shipments

3/11

Consignee (transport contract Master level)

Mandatory to fill, except for transfers of the international express shipments

3/12

Consignee Identification number (transport contract Master level)

If the carrier’s country is UA, the box is mandatory to fill

3/31

Carrier

Mandatory data

3/32

Carrier Identification number

If the carrier’s country is UA, the box is mandatory to fill

5/1

Approximate date and time of arrival at the first place of arrival at customs territory of Ukraine

Data entry is mandatory. In this case, the date and time in this box may not be indicated earlier than the date and time of submission of the ESD

5/19

Vehicle route country codes

Data entry is mandatory. At the same time, at least one country (country of departure) must be specified

5/24

Customs office of first entry (code)

Mandatory data

6/4

Gross weight (kg) (transport contract House level)

Mandatory data

6/7

Description of goods (transport contract House level)

Data entry is mandatory. At the same time, it is necessary to fill in separate boxes regarding the assignment (non-assignment) of goods to the category of waste

7/4

Type of transport at the border

Mandatory data

7/14

Identification of active vehicles when crossing the border

Mandatory data. Vehicle plates are indicated using Latin alphabet letters and numbers only. The use of any other characters, such as spaces, dashes, periods, etc., is not allowed. For example, if the vehicle number is "АС 0018-7", it is necessary to fill in like "АС00187"

7/15

Country of registration of active vehicles when crossing the border

Mandatory data


On a first-priority basis, such measures will be taken for road traffic.

We pay special attention to the obligation to fill in the boxes on the assignment (non-assignment) of goods to the Yellow or Green list of wastes. Yellow and Green lists of wastes approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers dated July 13, 2000, Ref.No 1120.

In particular, it is mandatory to choose one of three options: “Yellow list of wastes”, “Green list of wastes”, “Non waste”. More detailed information is provided in Annex 1 to the List of information to be included in the ESD.

Please note that in case of non-compliance with the rules of filling in ESD, such ESD will not be accepted by customs authorities. This may lead to delays in the movement of goods and vehicles across the customs border of Ukraine and/or additional forms of customs control.

Pay attention when filling in the ESD boxes and, send the relevant customs notification in advance.